Skip to content Skip to footer

Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 indirim, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. Maddesi ile düzenlenmiş olup, 27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 312 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de yeni düzenlemeler ile devam etmektedir.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. İndirim tutarı, 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen indirim tutarı, beyannamenin verildiği tarihi izleyen bir yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.

 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin (2018,2019,2020 dönemleri) kanuni süresinde verilmiş olması,
  • Beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih (01.04.2021-30.04.2021) itibarıyla tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması ve vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur,

Değer Mali Müşavirlik