Skip to content Skip to footer

Teknopark ve Ar-Ge Kanunlarındaki Değişiklikler Yasalaştı

03.02.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan; “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan önemli değişiklikler şu şekildedir:

  • Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri için sağlanan desteklerin süresi 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır.
  • Teknoparkta net ücret uygulamakta olan işverenlerde maliyet artışı : Bu yasa ile getirilen değişikliklerden en önemlilerinden birinin Teknopark’ ta net ücret uygulayan işverenler açısından olacağını belirtebiliriz. Mevcut uygulamada, “bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden müstesnadır.” düzenlemesi bulunmakta iken, yapılan değişiklikle “bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.” denmektedir. Böylece, net ücret uygulamakta olan işverenler açısından yeni uygulama kapsamında çalışanın maliyeti artacaktır.(Brüt ücret uygulayan işverenlerde ise ücrette vergi hesaplaması yapılacağından çalışanın net ücreti azalacak işverenin maliyeti ise; -bu verginin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan bölümü terkin edileceğinden- mevcut net ücreti ödemek istediğinde maliyeti AGİ kadar artacak, yeni hesaplamayla vergi nedeniyle düşük ücret ödeyebilecekse bu durumda da maliyeti azalabilecektir.)
  • %20 Oranında Evden Çalışma : Teknoparkta ve Ar-Ge &Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge dışında, Ar-Ge & Tasarım Merkezi dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir.
  • Teknopark kazançlarında ve Ar-Ge indiriminde; 1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen teknopark kazançları tutarı/Ar-Ge indirim tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu yükümlülük yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden istisna edilen teknopark kazançları tutarının/Ar-Ge indirim tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez.
  • Teknoparkta teşviklerden yararlanabilecek destek personeli sayısı, toplam personel sayısı onbeşe kadar olan Bölge firmalarında yüzde on yerine yüzde yirmi olarak uygulanır.
  • Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinde, “Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır.” Düzenlemesindeki iki yıllık süre üç yıl olarak değiştirilmektedir. Ayrıca “Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerde nihai karar mercii Bakanlıktır.” ilavesi yapılmaktadır.  Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Ar-Ge/Tasarım Merkezi belgesinin aldıktan sonra yeni bir Ar-Ge projesine başlayacaksa bir teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketine başvurarak, projesinin ar-ge/tasarım projesi olduğunun onaylatılması gerekiyor.

Bilgilerinize sunulur,

Değer Mali Müşavirlik