Skip to content Skip to footer

Özlük Dosyası Bulundurma Zorunluluğu

İşverenlerin yanında çalıştırdıkları işçiler için özlük dosyası saklama yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesinde çok genel ifadeler ile yer bulmuştur.

‘İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.’

Asgari olarak özlük dosyasında bulunması gereken evraklar;

 • İşe başvuru formu
 • Sigortalı İşe giriş bildirgesi
 • İş sözleşmesi
 • İşçinin yapacağı işe uygun kapsamda alınan sağlık raporu
 • Kan grubu belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • İkametgah Kaydı
 • Adli Sicil Kaydı
 • Askerlik Tecil/Terhis Belgesi
 • Fotoğraf
 • Mezuniyet Belgesi/Diploma
 • Özürlü İşçi İçin Türkiye İş Kurumuna Başvuru Kayıt Belgesi.

Personelin çalıştığı dönem içerisinde dosyasına; iş göremezlik raporları, yıllık ve ücretsiz izin formları, imzalı aylık ücret hesap pusulaları, avans talep dilekçeleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitim sertifikaları, performans değerlendirme dokümanları, ihtar yazıları ve tutanaklar, fesih ile ilgili dokümanlar, işten ayrılış bildirgesi vb. dokümanlar ilgili dosyada muhafaza edilmelidir.

Özlük dosyasının tutulmaması, eksik tutulması halinde kesilecek ceza 4857 sayılı iş kanunu 104. Maddesi gereği 2021 yılı için 3.064 TL dir.