Skip to content Skip to footer

Geliriniz için Vergi Beyanında Bulunmanız Gerekiyor mu?

2020 yılında elde edilen gerçek kişi gelirlerinin beyan edilmesi için son gün 31.03.2021. Tahakkuk eden gelir vergisi Mart sonu ve Temmuz sonu olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecek.

Bir şahıs işletmeniz varsa ve Ticari veya Serbest Meslek kazancı elde ediyorsanız, gelir vergisi beyanında bulunmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şahıs işletmeniz olmayabilir ancak elde ettiğiniz farklı gelir türlerinden dolayı yine de Gelir Vergisi Beyannamesi oluşturmakla yükümlü olabilirsiniz.

Aşağıdaki maddelerden en az bir tanesi gerçekleştiyse, gelir vergisi beyanında bulunmanız gerekiyor.

 • Kira geliri (GSİ): 2020 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğunuz toplam mesken kira geliri 6.600 TL ve üzeriyse,
 • Kira geliri (GSİ): 2020 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğunuz toplam işyeri kira geliri 49.000 TL ve üzeriyse,
 • Ücret geliri: 2020 yılı içerisinde tek işverenden brüt 600.000 TL ve üzeri ücret geliri elde edildiyse,
 • Ücret geliri: 2020 yılı içerisinde en az iki işverenden ücret geliri elde edilip, ikinci işverenden alınan ücret brüt 49.000 TL ve üzeriyse,
 • Menkul Sermaye İratları*: 2020 yılı aşağıdaki iratlardan 2.600 TL ve üzerinde gelir elde edildiyse;
  • Off-shore bankacılık ile elde edilen faiz gelirleri,
  • Her çeşit alacak faizi,
  • Yurtdışından elde edilen faiz, repo, kar payı vb. gelirler (Eğer yurt dışında ödenmiş vergiler varsa, bunların Türkiye’de ödenecek vergiden mahsup edilmesi mümkün. Bunun için yetkili makamlardan alınan belgenin Türk elçilik ya da konsolosluklarına onaylatılması gerekir.)
 • Menkul Sermaye İratları**: 2020 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan 49.000 TL ve üzeri kar payı geliri elde edildiyse,
 • Gayrimenkul Sermaye İratları: 2020 yılı içerisinde 18.000 TL ve üzeri değer artış kazancı elde edildiyse,
 • Diğer Kazanç ve İratlar: 2020 yılı içerisinde 40.000 TL ve üzeri arızi kazanç elde edildiyse.

* Menkul sermaye iratlarının çoğunda stopaj yoluyla alınan vergi nihai vergi haline dönüşüyor. Bu gelirler için beyanname verilmiyor. Örneğin; yurt içi bankalardan elde edilen faizler, katılım bankalarınca ödenen kâr payları, repo gelirleri, bireysel emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler, şirketlerin karlarını sermayelerine eklemeleri nedeniyle elde edilen kar payları, devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri.

** Türkiye’de kurulu şirketlerden elde edilen kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna. Brüt karın %50’si 49.000 liralık sınır ile karşılaştırılacak, geçiyorsa beyan edilecektir. Ayrıca kâr dağıtımı sırasında ilgili şirket tarafından hesaplanan %15 oranındaki stopajın tamamı beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. 

Vergi mevzuatımız, gelirin elde edilmesi için yapılan giderlerin kazancın tespitinde dikkate alınmasını öngörüyor. Gelirin elde edilmesiyle doğrudan ilgisi olmayan bazı giderler de indirim konusu yapılabiliyor. Beyannamede indirim konusu yapılabilecek diğer giderlerden bazıları şunlardır;

1. Eğitim ve sağlık harcamaları

Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebiliyor. İndirim olanağı beyan edilen gelirin %10’u ile sınırlı. Bu harcamaları indirim olarak dikkate alabilmek için, Türkiye’de yapılması ve gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek ya da tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi gerekiyor.

2. Bağışlar ve Sponsorluk harcamaları

Bağışın yapıldığı alan veya kuruma bağlı olarak çeşitli sınırlar var. Bazı bağışlar beyan edilen gelirin %5’i sınırı içinde indirilebilirken, bazı bağışlar, örneğin; okul, sağlık tesisleri, huzur evi, rehabilitasyon merkezi gibi yerlere yapılan bağışların tamamı, sınır olmaksızın matrahtan indirilebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen birçok faaliyet için yapılan harcama matrahtan indirilebilir. Örneğin; bilimsel kazı çalışmaları, yazma ve nadir eserlerin korunması, kültürel ulusal ya da uluslararası organizasyonlar gibi. Bu bağış ve yardımların tamamı bir sınırlama olmaksızın matrahtan indirilebilir. Usulüne uygun yapılmış olması şartıyla, amatör sporlara yapılan harcamanın tamamı ile profesyonel sporlara yapılan harcamanın %50’si vergi matrahından indirilebilir.

3. Hayat sigortaları ile şahıs sigortalarına ödenen primler

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, vergi matrahından düşülemiyor. Ancak şahsınıza, eşinize veya küçük çocuklarınıza ait ödediğiniz hayat sigortası priminin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin tamamını matrahtan düşebilirsiniz. Bu çerçevede indirilebilecek tutarla ilgili iki sınırlama var: İndirilecek olan tutar beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını geçemiyor.

Gelir vergisi beyan yükümlülüğünüz olup olmadığından emin değilseniz, bizden destek talep edebilirsiniz.

Bilgilerinize,

Alper Çaltekin, SMMM

alper.caltekin@degersmmm.com