Skip to content Skip to footer

Stopaj ve KDV Oranlarındaki İndirim Tarihi Uzatıldı

30.07.2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile birlikte daha önce 31.07.2021’de son bulacak olan İşyeri Kiralarında uygulanan indirimli gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranlarının, bazı mal ve hizmetlerde uygulanan indirimli KDV oranlarının ve bunlar ile birlikte 01.08.2021 tarihinden itibaren yeni açılan veyahut yenilenen TL mevduatlarına ve katılım bankası hesaplarına indirimli stopaj oranı uygulamaları…

Read More

Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 indirim, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. Maddesi ile düzenlenmiş olup, 27 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 312 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de yeni düzenlemeler ile devam etmektedir. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. İndirim tutarı, 1 milyon…

Read More

Geliriniz için Vergi Beyanında Bulunmanız Gerekiyor mu?

2020 yılında elde edilen gerçek kişi gelirlerinin beyan edilmesi için son gün 31.03.2021. Tahakkuk eden gelir vergisi Mart sonu ve Temmuz sonu olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecek. Bir şahıs işletmeniz varsa ve Ticari veya Serbest Meslek kazancı elde ediyorsanız, gelir vergisi beyanında bulunmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şahıs işletmeniz olmayabilir ancak elde ettiğiniz farklı gelir türlerinden dolayı…

Read More

Teknopark ve Ar-Ge Kanunlarındaki Değişiklikler Yasalaştı

03.02.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan; “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan önemli değişiklikler şu şekildedir: Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri için sağlanan desteklerin süresi 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır. Teknoparkta net ücret uygulamakta olan işverenlerde maliyet artışı : Bu yasa ile getirilen değişikliklerden en önemlilerinden birinin Teknopark’ ta…

Read More

Özlük Dosyası Bulundurma Zorunluluğu

İşverenlerin yanında çalıştırdıkları işçiler için özlük dosyası saklama yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesinde çok genel ifadeler ile yer bulmuştur. ‘İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere…

Read More

Personele Sağlanan Yemek Bedellerinin Vergi ve Sosyal Güvenlik Primi Yükümlülüğü

İşverenler tarafından çalışanın yemek ihtiyacı pek çok şekilde karşılanabilmektedir. İşyerinde ya da dışında, ayni ya da nakdi karşılanan bu yemek ihtiyacı vergi ve sosyal güvenlik açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Çalışana yemek bedelinin nakdi olarak verilmesi durumunda bu bedeller çalışanın bordrosuna eklenmeli, ödenen tutar üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmalı ve fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük…

Read More